Hoe vul ik het formulier ‘aanvraag tot inschrijving’ in?

Elk motorvoertuig (en zijn aanhangwagen waarvan de maximale toegelaten massa meer dan 750 kg bedraagt) moet, vooraleer het op de openbare weg mag rijden, eerst in het repertorium van de voertuigen van de DIV ingeschreven worden. Dit repertorium is een geautomatiseerde gegevensbank in het kader van de wet van 08a12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Deze inschrijving geeft aanleiding tot de uitreiking van een inschrijvingsbewijs en van een nummerplaat (die achteraan op het voertuig moet aangebracht worden). De inschrijving moet aangevraagd worden door middel van het roze formulier ‘aanvraag tot inschrijving’ dat uitgereikt wordt door FOD Mobiliteit en Vervoer. Elk formulier heeft een voorgedrukte barcode (vak X12). Het kan op geïnformatiseerde wijze of met plakstrookjes (vignetten) aangevuld worden. Het is eentalig maar kan ook gebruikt worden om een inschrijvingsbewijs in een andere landstaal aan te vragen.

Met dit formulier kan men voertuigen van alle types (motorvoertuigen, aanhangwagens en motorfietsen) en categorieën (nieuwe voertuigen, gebruikte voertuigen en ingevoerde voertuigen) inschrijven. Het is afgedrukt op dik rooskleurig A4 papier. Twee gombanden dienen om het formulier bij het opsturen in de vorm van een omslag dicht te kleven en om het bij ontvangst door de DIV mechanisch te kunnen openen.

Alle gevraagde inlichtingen en attesten moeten op dezelfde zijde van het formulier aangebracht worden. Het formulier “aanvraag om inschrijving van een voertuig” kan gratis bekomen worden:

 • bij de firma die het voertuig levert,
 • bij de verzekeringsmaatschappij die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt,
 • bij de stations voor automobiele inspectie,
 • bij de DIV zelf.

Hoe vul ik het formulier in?

Vul het formulier goed leesbaar in door gebruik te maken van drukletters en cijfers die niet foutief gelezen kunnen worden. Plaats slechts één letter, cijfer of spatie per vakje. Vermijd schrappingen of overschrijvingen, vooral in de naam van de aanvrager en in het chassisnummer van het voertuig.

Indien om één of andere reden, een tweede formulier voor dezelfde aanvraag ingevuld wordt, hecht dan beide formulieren aaneen en vermeld in vak X10 “Bijkomende inlichtingen” het nummer van het andere formulier. Vermeld het nummer van het formulier in de rechter bovenhoek van elke bijlage.

Bewaar het refertenummer van het formulier. Maak liefst een fotokopie van uw aanvraag.

In te vullen velden op de inschrijvingsaanvraag

 • vak “X1” : duid aan of u een nieuwe nummerplaat (1) wenst of reeds over een nummerplaat beschikt (2). In dit laatste geval, vermeld dan het nummer in vak “A”.
 • vak “X2” : duid aan of het in te schrijven voertuig nieuw (1) of gebruikt (2) (= tweedehands) is.
 • vak “X3” : duid aan het formaat van de plaat.
 • vak “P3” : duid aan de soort brandstof.

De gegevens betreffende het voertuig

 • diverse technische gegevens betreffende het voertuig:
 • overgenomen van het oud inschrijvingsbewijs,
 • of vermeld op een douanevignet 705 (zie verder),
 • of vermeld op een vignet van een instelling voor technische keuring.

De aanvrager
De inschrijvingsaanvraag moet bij de DIV ingediend worden door de eigenaar van het voertuig (of door de hoofdgebruiker, met voorrang voor de eigenaar.) Bij aanvraag van een normale Belgische nummerplaat vult u in de vakken C uw juiste naam en volledig adres in, zoals ze voorkomen op uw identiteitskaart (dus niet uw tweede verblijf vermelden). Vermeld uw nationaal nummer bij het Rijksregister. Naam en adres moeten overeenstemmen met de gegevens van het Rijksregister.

Indien u voor een derde handelt, moet u een door de aanvrager getekende volmacht (in vlak “X10”) voorleggen, alsook uw beide rijksregisternummers.

Is de aanvrager een rechtspersoon, vermeld dan de naam van de vennootschap, het adres van de maatschappelijke zetel, de statutaire juridische vorm en de eventuele officiële afkorting van de naam. Het KBO-nummer moet verplicht in vak “C9” worden vermeld. Indien u aan het loket optreedt in naam van een vennootschap, brengt dan een identiteitsbewijs mee, alsook de statuten van de vennootschap, waaruit duidelijk blijkt dat u een mandataris bent.

Er wordt geen enkele aanvraag op naam van een feitelijke vereniging of voor meerdere personen aanvaard. Werd een aanvraag toch op naam van meerdere personen ingediend, dan moet het formulier als volgt worden verbeterd: schrap de overbodige naam of namen en laat elke persoon wiens naam geschrapt werd, zijn handtekening plaatsen in vak “X10” (eventuele bijkomende inlichtingen), voorafgegaan door zijn naam in drukletters en de vermelding “voor akkoord”. Werd een aanvraag toch op naam van een feitelijke vereniging, ingediend, dan moet de exacte naam van de aanvrager, met zijn handtekening ernaast, in vak “X10” vermeld worden en moet een tweede verzekeringsvignet geplakt worden (dit vignet mag het eerste niet bedekken).

Belangrijk: Wanneer gegevens betreffende de aanvrager onleesbaar of doorgehaald zijn, moeten de verbeteringen, met de handtekening van de aanvrager ernaast, in vak “X10” (eventuele bijkomende inlichtingen) aangebracht worden. De verzekeraar moeteen tweede verzekeringsvignet naast de verbeterde gegevens plakken ( = als bewijs dat de bedoelde aanvrager wel degelijk verzekerd is). Staat er in vak “W” reeds de stempel van een BTW – controlebureau, dan moet dit bureau ook de echtheid van de verbeterde naam bevestigen. De vermelding van het Rijksregisternummer (in geval van een natuurlijke persoon) en van het KBO-nummer (in geval van een rechtspersoon) is verplicht.

Vignet 904 van de BTW
Het vignet 904 bewijst dat de inschrijvingsaanvraag in overeenstemming is met de reglementering van de Administratie van de BTW.

De bouwer/verdeler : uitsluitend voor nieuwe voertuigen
Voor de inschrijving van een nieuw voertuig (vak “X2” = 1), moet vak “Y” een attest van de bouwer/verdeler bevatten. Dit stempel moet de naam, het adres, het BTW-nummer (of KBO), de datum en de handtekening van de bouwer/verdeler dragen, zonder enige doorhaling.

Indien u zelf het voertuig ingevoerd hebt, dient u een attest van de buitenlandse bouwer/verdeler voor te leggen, waarin vermeld wordt dat het voertuig in nieuwe staat geleverd werd. Voeg ook de aankoopfactuur bij Deze factuur moet de volgende gegevens vermelden:

 • het feit dat het gaat om de levering van een nieuw voertuig.
 • de naam, voornaam of juridische vorm van de verkoper.
 • de kenmerken van het voertuig.

Bijzonder geval : Demonstratiewagen
Het attest van de garagist moet aantonen dat het voertuig in nieuwe staat met een “handelaarsplaat” in het verkeer gebracht werd. Het attest moet ook het nummer van deze plaat en de datum van de eerste ingebruikname vermelden. De periode gaande van het bouwjaar van het voertuig tot de datum van de eerste inschrijving moet ook gerechtvaardigd worden door attesten van de verschillende garagisten die het voertuig gebruikt zouden hebben.

De verzekering
Vak “Z” is bestemd voor het attest van de verzekeraar, dit houdt in een vignet (gedeponeerd model met barcode) waarop de naam (in drukletters) en de handtekening van de verzekeraar staan vermeld. Het mag in geen geval doorhalingen bevatten. Dit attest bewijst dat een verzekeringscontract overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten werd. De verzekeraar mag ook zijn telefoonnummer vermelden, hetgeen bij de behandeling van het dossier eventueel kan helpen.

Voor een Taxiplaat (TX…) of een VERHURING met chauffeurplaat (TXL…) : 2 vignetten zijn vereist.

Wat moet u doen met uw nummerplaat en uw inschrijvingsbewijs?

Eens u uw nummerplaat en inschrijvingsbewijs hebt bekomen moet u het volgende doen:

 • Nazien of het plaatnummer dat op het inschrijvingsbewijs voorkomt, volledig overeenstemt met het nummer van de bijgaande of in uw bezit zijnde plaat.
 • Nazien of de op het inschrijvingsbewijs voorkomende gegevens juist zijn. Let vooral op de kenmerken van het voertuig en de naam en het adres van de houder.

Wanneer één of ander niet overeenstemt of onjuist is, gelieve u onmiddellijk in verbinding te stellen met het callcenter van de DIV (Tel: 02/277.30.50. – Mail : help.div@mobilit.fgov.be). Een onmiddellijke rechtzetting van een eventuele onnauwkeurigheid zal u voor latere moeilijkheden behoeden.

Kloppen alle gegevens dan kunt u aan de slag:

 • Het inschrijvingsbewijs aan boord van uw voertuig plaatsen.
 • De inschrijvingsplaat op reglementaire wijze achteraan op uw voertuig aanbrengen.
 • Een reproductie van uw inschrijvingsplaat aanbrengen:
 • vooraan op uw voertuig (Dit geldt evenwel niet voor motorfietsen.);
 • achteraan op de aanhangwagen (minder dan 750kg);
 • op fietsdragers; op bagagekoffers achteraan op autobussen of autocars.

Let op volgende zaken voor de toekomst:

 • Bij verkoop, afstand, schenking, moet het inschrijvingsbewijs bij het voertuig blijven tot op het ogenblik van de keuring van datzelfde voertuig.
 • Bij afbraak van het voertuig dient het inschrijvingsbewijs aan de koper -sloper overhandigd te worden.
 • De inschrijvingsplaat bestendig op uw voertuig laten. Vergeet niet de plaat van het voertuig af te nemen bij verkoop, afstand, slopen,…

 

Deze post is ook beschikbaar in: Frans